شب آرامی بود
می روم در ایوان، تا بپرسم از خود
زندگی یعنی چه؟